S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Kontakty
Kontaktné Informácie

 

Identifikačné údaje

Názov firmy:
JR Tronic s.r.o.

Sídlo firmy:
Výčapy – Opatovce 295
951 44, Výčapy – Opatovce
Nitra, Slovenská republika

Adresa prevádzky:
Výčapy – Opatovce 295
951 44, Výčapy – Opatovce
Nitra, Slovenská republika

Adresa skladu:
Koniarovce 215 (pri železničnej stanici)
956 13 Koniarovce
Nitra, Slovenská republika

Príjem tovaru do 16:00 hod.

IČO: 44688326
DIČ: 2022793949
IČ DPH: SK2022793949
Registrácia: OROS Nitra, vložka číslo: 24232/N

Banka: ČSOB Nitra
SWIFT: CEKOSKBX
Číslo účtu: 4021543977/7500
IBAN: SK82 7500 0000 0040 2154 3977

+421 911 222 485 - obchodné oddelenie

Kontakt
Meno: *
Email: *
Telefon: *
Text :
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
internetového obchodu http://berlingerhaus-sk.sk/

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
2. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
5. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?
6. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?
7. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?
8. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
9. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
10. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho par-lamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

PREVÁDZKOVATEĽ: JR Tronic s.r.o., so sídlom Domovina 181/8, 951 44 Výčapy-Opatovce, IČO: 44688326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 24232/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu http://berlingerhaus-sk.sk/.

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzko-vateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.
V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechá-dzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

2. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?
 Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na adrese zakaznicke.centrum@jr-tronic.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, na-príklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvod-ného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žia-dosti vyhovieť.
 Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, kto-rým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade po-dania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia v súvislosti s vykonanými aktivitami na stránke http://berlingerhaus-sk.sk/ a nákupom tovaru:

Objednávka tovaru, uzavretie zmluvy na diaľku, spracovanie platby, dodanie tovaru a ďalšie plnenie v zmysle VOP
Kategórie dotknutých osôb klient/zákazník
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spra-covanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba).
Kategória osobných údajov bežne osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa doručenia, fakturačná adresa/fakturačné údaje, platobné údaje)
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 6M od ukončenia zmluvného vzťahu
Registrácia, evidencia klientov/zákazníkov e-shopu
Kategórie dotknutých osôb klient/zákazník;
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dotk-nutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré účely)
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje (e-mailová adresa, heslo, meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt)
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 6M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu (24 mesiacov), resp. odvolania súhlasu
Zasielanie noviniek
Kategórie dotknutých osôb klient/zákazník; návštevník e-shopu
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dotk-nutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré účely)

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
internetového obchodu http://berlingerhaus-sk.sk/

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
2. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
5. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?
6. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?
7. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?
8. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
9. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
10. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho par-lamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

PREVÁDZKOVATEĽ: JR Tronic s.r.o., so sídlom Domovina 181/8, 951 44 Výčapy-Opatovce, IČO: 44688326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 24232/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu http://berlingerhaus-sk.sk/.

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzko-vateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.
V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechá-dzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

2. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?
 Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na adrese zakaznicke.centrum@jr-tronic.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, na-príklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvod-ného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žia-dosti vyhovieť.
 Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, kto-rým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade po-dania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia v súvislosti s vykonanými aktivitami na stránke http://berlingerhaus-sk.sk/ a nákupom tovaru:

Objednávka tovaru, uzavretie zmluvy na diaľku, spracovanie platby, dodanie tovaru a ďalšie plnenie v zmysle VOP
Kategórie dotknutých osôb klient/zákazník
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spra-covanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba).
Kategória osobných údajov bežne osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa doručenia, fakturačná adresa/fakturačné údaje, platobné údaje)
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 6M od ukončenia zmluvného vzťahu
Registrácia, evidencia klientov/zákazníkov e-shopu
Kategórie dotknutých osôb klient/zákazník;
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dotk-nutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré účely)
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje (e-mailová adresa, heslo, meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt)
Lehota na výmaz osob-ných údajov do 6M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu (24 mesiacov), resp. odvolania súhlasu
Zasielanie noviniek
Kategórie dotknutých osôb klient/zákazník; návštevník e-shopu
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dotk-nutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré účely)

Opíšte text z obrázku: *
 
NDM5MTc4